Descarregueu  el navegador Mozilla Firefox, per a una visualització web millor i més segura
Descarregueu l'Adobe Reader, per a documents PDF
lang: ca lang: en lang: es lang: fr

<< | Índex? | >>

Un estudi sobre els escrits secessionistes a la xarxa

En aquest document trobareu un estudi realitzat sobre textos de dotze entitats de caràcter secessionista pel que fa a la llengua que publiquen a Internet. Les entitats treballades són: “Coalicio Valenciana”, “Opció nacionalista Valenciana”, “Unió Valenciana”, “Mossarabia”, “Grup Cultural Valencianiste Prometeo”, “Valencian.org”, “Lo Rat Penat”, “Llengua Valenciana si”, “Valencià d’Elig”, “Idioma Valencià”, “Real Acadèmia Cultura Valenciana” i “Lo Regne”. I les pàgines consultades:

D’aquestes s’han extret textos suficientment representatius i extensos, de forma que pogueren ser comparables entre ells. Amb ells s’ha dissenyat amb tècniques de processadors de texts i de bases de dades, una taula amb dues columnes: la paraula trobada i la pàgina on s’ha trobat. En primer lloc, mitjançant un processador de text s’ha construït a partir de cada text, una taula amb una única columna on se separen automàticament totes les paraules, una per una del text. Seguidament s’apliquen alguns processos de depuració de columnes errònies (en blanc, supressió de signes de puntuació, etc.). Amb el resultat obtingut, utilitzant copiar i pegar, sobre una taula de base de dades prèviament dissenyada s’aboca la columna de paraules. Ara el treball recau sobre dita taula en un gestor de base de dades. S’afegeix a cada paraula la pàgina d’on s’ha estret i finalment es poden realitzar tota classe de consultes (Query) per esbrinar la qualitat dels texts. Aquestes consultes m’han permès de trobar tota una sèrie de diferències notables entre els escrits publicats per aquestes entitats. Més de 8000 registres componen la taula de treball i d’ells es poden traure conclusions aclaridores. Però anem a pams, i observem primer una mostra de les consultes realitzades.

La consulta que qüestiona aquelles paraules que acaben en “o”, en “ó” o en “ò” donen idea de la disparitat d’ús d’aquesta vocal final. Unes vegades s’accentua, altres no, unes vegades oberta, altres tancada. Mireu uns exemples:

ParaulaEntitat
AccepcioLlengua valenciana si
acceptacióRACV
açoValencian.org
AçòRACV
aixoLlengua valenciana si
aixòOpció Nacionalista Valenciana
d'aixòRACV
d'aixòUnió Valenciana
ampliacióValencià dElig
aparicioCoalició Valenciana
celebracioLlengua valenciana si
celebracioLo Rat Penat
celebracióUnió Valenciana
peròOpció Nacionalista Valenciana

La consulta que qüestiona aquelles paraules que acaben en “è” o en “é” donen idea de la disparitat d’ús d’aquesta vocal final. Unes vegades s’accentua oberta, altres tancada. Mireu uns exemples:

Paraula Entitat decades Idioma Valencià decades Llengua valenciana si decades Lo Rat Penat decades Lo Regne CJAV decades Valencià dElig decades Valencian.org mante Idioma Valencià manté Valencià dElig manté Lo Rat Penat manté Opció Nacionalista Valenciana perquè Opció Nacionalista Valenciana perqué Opció Nacionalista Valenciana perqué Unió Valenciana què Opció Nacionalista Valenciana qué Lo Rat Penat València Llengua valenciana si Valéncia Idioma Valencià Valéncia Llengua valenciana si Valéncia Lo Rat Penat Valéncia RACV Valéncia Unió Valenciana Tambe Coalició Valenciana tambe Idioma Valencià tambe Llengua valenciana si tambe Lo Rat Penat tambe Lo Regne CJAV tambe Mossarabia tambe Valencian.org També Unió Valenciana També RACV també Opció Nacionalista Valenciana també Valencià dElig

La consulta que qüestiona les formes “altre”i “atre” donen idea de la disparitat d’ús d’aquesta forma. Mireu uns exemples:

Paraula Entitat altre Opció Nacionalista Valenciana atre Idioma Valencià atre Llengua valenciana si atre Opció Nacionalista Valenciana atre Unió Valenciana atres Valencian.org atres Coalició Valenciana atres GCV Prometeo atres Idioma Valencià atres Lo Rat Penat atres Lo Regne CJAV atres Mossarabia atres Unió Valenciana atres Valencià dElig d'atres Lo Regne CJAV nosaltres Llengua valenciana si nosatres Llengua valenciana si nosatres Lo Rat Penat nosatres Lo Regne CJAV Nosatres Mossarabia

La consulta que qüestiona aquelles paraules que acaben en “-lo” o sense guionet donen idea de la disparitat d’ús d’aquesta grafia. Mireu uns exemples:

Paraula Entitat Diéntlo Valencià dElig fent-lo RACV fer-lo Llengua valenciana si parlantlo Idioma Valencià substituir-lo Llengua valenciana si transformar-lo Opció Nacionalista Valenciana

La consulta que qüestiona aquelles paraules que acaben en “ades” o en “aes” donen idea de la disparitat d’ús d’aquesta forma. Mireu uns exemples:

Paraula Entitat adequades Opció Nacionalista Valenciana adoptades Opció Nacionalista Valenciana alçades RACV ampliàes Idioma Valencià aplicades Lo Regne CJAV aplicades Valencian.org aprovades Lo Regne CJAV avalades Lo Regne CJAV cantades GCV Prometeo coalligaes Coalició Valenciana comercialisàes Idioma Valencià compraes Coalició Valenciana conquistàes Valencià dElig continuades Unió Valenciana convidades Lo Regne CJAV creades Mossarabia debades Llengua valenciana si deferenciàes Valencià dElig demanades Lo Regne CJAV desafortunàes Valencià dElig desenrollades Lo Regne CJAV desenrotllades Opció Nacionalista Valenciana destacades Lo Regne CJAV determinades Unió Valenciana determinàes Idioma Valencià diferenciaes Coalició Valenciana disposades Opció Nacionalista Valenciana dissenyades Opció Nacionalista Valenciana elaborades GCV Prometeo elaboràes Idioma Valencià guanyaes Coalició Valenciana identificaes Coalició Valenciana interpretàes Valencià dElig invitades Lo Regne CJAV jornades Lo Rat Penat mediatitzades Opció Nacionalista Valenciana nomenades Lo Regne CJAV observades Llengua valenciana si orientades Llengua valenciana si preparades Mossarabia realisades GCV Prometeo tancaes Coalició Valenciana usades Lo Regne CJAV utilisàes Idioma Valencià vegades Llengua valenciana si vegaes Coalició Valenciana velades Lo Rat Penat veneraes Coalició Valenciana visitades Mossarabia

La consulta que qüestiona aquelles paraules que utiltzen “tll” i aquelles que no ho fan donen idea de la disparitat d’ús d’aquesta forma. Mireu uns exemples:

Paraula Entitat desenrollades Lo Regne CJAV desenrollant GCV Prometeo desenrollar Idioma Valencià desenrotllades Opció Nacionalista Valenciana

La consulta que qüestiona aquelles paraules que utilitzen el concepte “antiguitat” donen idea de la disparitat d’ús d’aquesta paraula. Mireu uns exemples:

Paraula Entitat antic Coalició Valenciana antich Lo Rat Penat antigues Coalició Valenciana antigües Valencià dElig antiu Valencià dElig antius Mossarabia

La consulta que qüestiona aquelles paraules que utilitzen la forma “uït” i la forma “uit” donen idea de la disparitat d’ús d’aquesta forma. Mireu uns exemples:

Paraula Entitat confluit Coalició Valenciana constituit Valencian.org continuitat Coalició Valenciana continuïtat Lo Rat Penat disminuïts Opció Nacionalista Valenciana gratuït Mossarabia introduit Lo Rat Penat produït RACV traduit Lo Regne CJAV traduit Llengua valenciana si

La consulta que qüestiona aquelles paraules que utilitzen la forma “tz” i aquelles que no ho fan donen idea de la disparitat d’ús d’aquesta forma. Mireu uns exemples:

Paraula Entitat actualisacio Coalició Valenciana castellanisacio Lo Regne CJAV castellanisacio Valencian.org descentralització Opció Nacionalista Valenciana desoficialisacio Coalició Valenciana desvalorisacio Coalició Valenciana globalisacio Lo Rat Penat globalisacio Lo Regne CJAV l'actualisacio Coalició Valenciana l'escolarisacio Lo Regne CJAV l'organisacio Coalició Valenciana L'organisacio Lo Rat Penat l'utilisacio Lo Regne CJAV materialisacio Valencian.org monopolisacio Coalició Valenciana normalisació RACV normalització Opció Nacionalista Valenciana normativisacio Lo Regne CJAV normativisacio Valencian.org normativisació RACV normativització Opció Nacionalista Valenciana oficialisació Valencià dElig organisacio Lo Regne CJAV realisacio GCV Prometeo realisacio Valencian.org relentisacio Lo Rat Penat revitalisacio Lo Rat Penat valencianisacio Lo Regne CJAV

La consulta que qüestiona aquelles paraules que acaben en “dora” o en aquelles que eliminen la “d” donen idea de la disparitat d’ús d’aquesta forma. Mireu uns exemples:

Paraula Entitat aclaridora Coalició Valenciana catalanisaora Valencià dElig catalanizadora Valencià dElig colaboradora Mossarabia coneixedora RACV conservaora Coalició Valenciana coordinadora Lo Rat Penat Coordinaora Coalició Valenciana creadora Opció Nacionalista Valenciana enriquidora Coalició Valenciana generadora Opció Nacionalista Valenciana globalisaora Coalició Valenciana innovadora Lo Rat Penat unificaora Valencià dElig

Altres exemples per admirar:

Paraula Entitat alla Coalició Valenciana allà RACV allo Lo Regne CJAV allò Opció Nacionalista Valenciana aixi Lo Regne CJAV així Opció Nacionalista Valenciana aixina Llengua valenciana si Aixina Lo Rat Penat aixina Lo Regne CJAV aixina Valencian.org aixo Coalició Valenciana aixo Idioma Valencià aixo Llengua valenciana si aixo Lo Regne CJAV aixo Mossarabia això Opció Nacionalista Valenciana axó Valencià dElig Astó Valencià dElig

Sense ser lingüista, professor de llengua ni filòleg, es pot arribar a senzilles conclusions després d’estudiar les proves presentades. Per això puc concloure que existeix un desgavell ortogràfic pel que afecta a l’accentuació. S’ha trobat una disparitat de criteris o la manca d’aplicació de qualsevol normativa gramatical entre els textos publicats per aquestes entitats. I això està en consonància en certa manera amb l'actual disparitat de criteris que hi ha en la RACV respecte a això, amb dos sectors: un proper al PP i UV i encapçalat per Voro López, partidari de posar accents, i altre proper a CV i encapçalat per Ximo Lanuza, partidari de no posar-ne. Textos que no resistirien l’aplicació de qualsevol corrector ortogràfic, malgrat que fóra secessionista. Curiosament això no passa en els textos en castellà que acompleixen rigorosament amb la “Real Academia de la Lengua Española”. Curiós si més no. Finalment l’addició de noves consultes no fa més que agreujar la situació prevista.

Page last modified on April 28, 2023, at 09:13 PM
Edit - History - Print - Recent Changes - Search<
Creative Commons License © 2004-2011 Antiblavers.org i altres contribuïdors | visites
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons, tret d'on s'indique el contrari.
Funcionant gràcies a PmWiki, PunBB, Coppermine, PHP, MySQL, Apache i GNU/Linux.