Descarregueu  el navegador Mozilla Firefox, per a una visualització web millor i més segura
Descarregueu l'Adobe Reader, per a documents PDF

Main.ElPresentDesgavellLingüísticBlaver History

Hide minor edits - Show changes to output

Changed line 26 from:
|| border=0 cellpadding=3
to:
|| border=1 cellpadding=2
Changed line 26 from:
|| border=0
to:
|| border=0 cellpadding=3
Added lines 1-273:
%rfloat% (:selectlang:)
%trail% <<|[[Índex]]|>>
(:if userlang ca:)
(:title El present desgavell lingüístic blaver:)
!Un estudi sobre els escrits secessionistes a la xarxa

En aquest document trobareu un estudi realitzat sobre textos de dotze entitats de caràcter secessionista pel que fa a la llengua que publiquen a Internet. Les entitats treballades són: “Coalicio Valenciana”, “Opció nacionalista Valenciana”, “Unió Valenciana”, “Mossarabia”, “Grup Cultural Valencianiste Prometeo”, “Valencian.org”, “Lo Rat Penat”, “Llengua Valenciana si”, “Valencià d’Elig”, “Idioma Valencià”, “Real Acadèmia Cultura Valenciana” i “Lo Regne”. I les pàgines consultades:

*[[http://www.coaliciovalenciana.com|Coalicio Valenciana]]
*[[http://www.opcio-nv.org|Opció Nacionalista Valenciana]]
*[[http://plaza.telefonica.net/tienda/uniovalenciana|Unió Valenciana]]
*[[http://www.mossarabia.lavila.net/|Mossarabia]]
*[[http://www.prometeo.cjav.org/historiadelGCV.html|Associació Cultural "Prometeo" (Sedaví)]]
*[[http://www.valencian.org/|Valencian.org]]
*[[http://www.loratpenat.org/|Lo Rat Penat]]
*[[http://www.llenguavalencianasi.com/|Llengua valenciana sí]]
*[[http://perso.wanadoo.es/valenciadelig|Valencià d'Èlig]]
*[[http://idiomavalencia.95mb.com/vimperial.htm|Idioma valencià]]
*[[http://www.racv.es/|RACV]]
*[[http://www.loregne.cjav.org/|Lo Regne]]

D’aquestes s’han extret textos suficientment representatius i extensos, de forma que pogueren ser comparables entre ells. Amb ells s’ha dissenyat amb tècniques de processadors de texts i de bases de dades, una taula amb dues columnes: la paraula trobada i la pàgina on s’ha trobat. En primer lloc, mitjançant un processador de text s’ha construït a partir de cada text, una taula amb una única columna on se separen automàticament totes les paraules, una per una del text. Seguidament s’apliquen alguns processos de depuració de columnes errònies (en blanc, supressió de signes de puntuació, etc.). Amb el resultat obtingut, utilitzant copiar i pegar, sobre una taula de base de dades prèviament dissenyada s’aboca la columna de paraules. Ara el treball recau sobre dita taula en un gestor de base de dades. S’afegeix a cada paraula la pàgina d’on s’ha estret i finalment es poden realitzar tota classe de consultes (Query) per esbrinar la qualitat dels texts. Aquestes consultes m’han permès de trobar tota una sèrie de diferències notables entre els escrits publicats per aquestes entitats. Més de 8000 registres componen la taula de treball i d’ells es poden traure conclusions aclaridores. Però anem a pams, i observem primer una mostra de les consultes realitzades.

La consulta que qüestiona aquelles paraules que acaben en “o”, en “ó” o en “ò” donen idea de la disparitat d’ús d’aquesta vocal final. Unes vegades s’accentua, altres no, unes vegades oberta, altres tancada. Mireu uns exemples:

|| border=0
||! Paraula ||! Entitat ||
||Accepcio ||Llengua valenciana si||
||acceptació ||RACV||
||aço ||Valencian.org||
||Açò ||RACV||
||aixo ||Llengua valenciana si||
||això ||Opció Nacionalista Valenciana||
||d'això ||RACV||
||d'això ||Unió Valenciana||
||ampliació ||Valencià dElig||
||aparicio ||Coalició Valenciana||
||celebracio ||Llengua valenciana si||
||celebracio ||Lo Rat Penat||
||celebració ||Unió Valenciana||
||però ||Opció Nacionalista Valenciana||

La consulta que qüestiona aquelles paraules que acaben en “è” o en “é” donen idea de la disparitat d’ús d’aquesta vocal final. Unes vegades s’accentua oberta, altres tancada. Mireu uns exemples:

Paraula Entitat
decades Idioma Valencià
decades Llengua valenciana si
decades Lo Rat Penat
decades Lo Regne CJAV
decades Valencià dElig
decades Valencian.org
mante Idioma Valencià
manté Valencià dElig
manté Lo Rat Penat
manté Opció Nacionalista Valenciana
perquè Opció Nacionalista Valenciana
perqué Opció Nacionalista Valenciana
perqué Unió Valenciana
què Opció Nacionalista Valenciana
qué Lo Rat Penat
València Llengua valenciana si
Valéncia Idioma Valencià
Valéncia Llengua valenciana si
Valéncia Lo Rat Penat
Valéncia RACV
Valéncia Unió Valenciana
Tambe Coalició Valenciana
tambe Idioma Valencià
tambe Llengua valenciana si
tambe Lo Rat Penat
tambe Lo Regne CJAV
tambe Mossarabia
tambe Valencian.org
També Unió Valenciana
També RACV
també Opció Nacionalista Valenciana
també Valencià dElig

La consulta que qüestiona les formes “altre”i “atre” donen idea de la disparitat d’ús d’aquesta forma. Mireu uns exemples:

Paraula Entitat
altre Opció Nacionalista Valenciana
atre Idioma Valencià
atre Llengua valenciana si
atre Opció Nacionalista Valenciana
atre Unió Valenciana
atres Valencian.org
atres Coalició Valenciana
atres GCV Prometeo
atres Idioma Valencià
atres Lo Rat Penat
atres Lo Regne CJAV
atres Mossarabia
atres Unió Valenciana
atres Valencià dElig
d'atres Lo Regne CJAV
nosaltres Llengua valenciana si
nosatres Llengua valenciana si
nosatres Lo Rat Penat
nosatres Lo Regne CJAV
Nosatres Mossarabia

La consulta que qüestiona aquelles paraules que acaben en “-lo” o sense guionet donen idea de la disparitat d’ús d’aquesta grafia. Mireu uns exemples:

Paraula Entitat
Diéntlo Valencià dElig
fent-lo RACV
fer-lo Llengua valenciana si
parlantlo Idioma Valencià
substituir-lo Llengua valenciana si
transformar-lo Opció Nacionalista Valenciana

La consulta que qüestiona aquelles paraules que acaben en “ades” o en “aes” donen idea de la disparitat d’ús d’aquesta forma. Mireu uns exemples:

Paraula Entitat
adequades Opció Nacionalista Valenciana
adoptades Opció Nacionalista Valenciana
alçades RACV
ampliàes Idioma Valencià
aplicades Lo Regne CJAV
aplicades Valencian.org
aprovades Lo Regne CJAV
avalades Lo Regne CJAV
cantades GCV Prometeo
coalligaes Coalició Valenciana
comercialisàes Idioma Valencià
compraes Coalició Valenciana
conquistàes Valencià dElig
continuades Unió Valenciana
convidades Lo Regne CJAV
creades Mossarabia
debades Llengua valenciana si
deferenciàes Valencià dElig
demanades Lo Regne CJAV
desafortunàes Valencià dElig
desenrollades Lo Regne CJAV
desenrotllades Opció Nacionalista Valenciana
destacades Lo Regne CJAV
determinades Unió Valenciana
determinàes Idioma Valencià
diferenciaes Coalició Valenciana
disposades Opció Nacionalista Valenciana
dissenyades Opció Nacionalista Valenciana
elaborades GCV Prometeo
elaboràes Idioma Valencià
guanyaes Coalició Valenciana
identificaes Coalició Valenciana
interpretàes Valencià dElig
invitades Lo Regne CJAV
jornades Lo Rat Penat
mediatitzades Opció Nacionalista Valenciana
nomenades Lo Regne CJAV
observades Llengua valenciana si
orientades Llengua valenciana si
preparades Mossarabia
realisades GCV Prometeo
tancaes Coalició Valenciana
usades Lo Regne CJAV
utilisàes Idioma Valencià
vegades Llengua valenciana si
vegaes Coalició Valenciana
velades Lo Rat Penat
veneraes Coalició Valenciana
visitades Mossarabia

La consulta que qüestiona aquelles paraules que utiltzen “tll” i aquelles que no ho fan donen idea de la disparitat d’ús d’aquesta forma. Mireu uns exemples:

Paraula Entitat
desenrollades Lo Regne CJAV
desenrollant GCV Prometeo
desenrollar Idioma Valencià
desenrotllades Opció Nacionalista Valenciana

La consulta que qüestiona aquelles paraules que utilitzen el concepte “antiguitat” donen idea de la disparitat d’ús d’aquesta paraula. Mireu uns exemples:

Paraula Entitat
antic Coalició Valenciana
antich Lo Rat Penat
antigues Coalició Valenciana
antigües Valencià dElig
antiu Valencià dElig
antius Mossarabia

La consulta que qüestiona aquelles paraules que utilitzen la forma “uït” i la forma “uit” donen idea de la disparitat d’ús d’aquesta forma. Mireu uns exemples:

Paraula Entitat
confluit Coalició Valenciana
constituit Valencian.org
continuitat Coalició Valenciana
continuïtat Lo Rat Penat
disminuïts Opció Nacionalista Valenciana
gratuït Mossarabia
introduit Lo Rat Penat
produït RACV
traduit Lo Regne CJAV
traduit Llengua valenciana si

La consulta que qüestiona aquelles paraules que utilitzen la forma “tz” i aquelles que no ho fan donen idea de la disparitat d’ús d’aquesta forma. Mireu uns exemples:

Paraula Entitat
actualisacio Coalició Valenciana
castellanisacio Lo Regne CJAV
castellanisacio Valencian.org
descentralització Opció Nacionalista Valenciana
desoficialisacio Coalició Valenciana
desvalorisacio Coalició Valenciana
globalisacio Lo Rat Penat
globalisacio Lo Regne CJAV
l'actualisacio Coalició Valenciana
l'escolarisacio Lo Regne CJAV
l'organisacio Coalició Valenciana
L'organisacio Lo Rat Penat
l'utilisacio Lo Regne CJAV
materialisacio Valencian.org
monopolisacio Coalició Valenciana
normalisació RACV
normalització Opció Nacionalista Valenciana
normativisacio Lo Regne CJAV
normativisacio Valencian.org
normativisació RACV
normativització Opció Nacionalista Valenciana
oficialisació Valencià dElig
organisacio Lo Regne CJAV
realisacio GCV Prometeo
realisacio Valencian.org
relentisacio Lo Rat Penat
revitalisacio Lo Rat Penat
valencianisacio Lo Regne CJAV

La consulta que qüestiona aquelles paraules que acaben en “dora” o en aquelles que eliminen la “d” donen idea de la disparitat d’ús d’aquesta forma. Mireu uns exemples:

Paraula Entitat
aclaridora Coalició Valenciana
catalanisaora Valencià dElig
catalanizadora Valencià dElig
colaboradora Mossarabia
coneixedora RACV
conservaora Coalició Valenciana
coordinadora Lo Rat Penat
Coordinaora Coalició Valenciana
creadora Opció Nacionalista Valenciana
enriquidora Coalició Valenciana
generadora Opció Nacionalista Valenciana
globalisaora Coalició Valenciana
innovadora Lo Rat Penat
unificaora Valencià dElig

Altres exemples per admirar:

Paraula Entitat
alla Coalició Valenciana
allà RACV
allo Lo Regne CJAV
allò Opció Nacionalista Valenciana
aixi Lo Regne CJAV
així Opció Nacionalista Valenciana
aixina Llengua valenciana si
Aixina Lo Rat Penat
aixina Lo Regne CJAV
aixina Valencian.org
aixo Coalició Valenciana
aixo Idioma Valencià
aixo Llengua valenciana si
aixo Lo Regne CJAV
aixo Mossarabia
això Opció Nacionalista Valenciana
axó Valencià dElig
Astó Valencià dElig

Sense ser lingüista, professor de llengua ni filòleg, es pot arribar a senzilles conclusions després d’estudiar les proves presentades. Per això puc concloure que existeix un desgavell ortogràfic pel que afecta a l’accentuació. S’ha trobat una disparitat de criteris o la manca d’aplicació de qualsevol normativa gramatical entre els textos publicats per aquestes entitats. I això està en consonància en certa manera amb l'actual disparitat de criteris que hi ha en la RACV respecte a això, amb dos sectors: un proper al PP i UV i encapçalat per Voro López, partidari de posar accents, i altre proper a CV i encapçalat per Ximo Lanuza, partidari de no posar-ne. Textos que no resistirien l’aplicació de qualsevol corrector ortogràfic, malgrat que fóra secessionista. Curiosament això no passa en els textos en castellà que acompleixen rigorosament amb la “Real Academia de la Lengua Española”. Curiós si més no. Finalment l’addició de noves consultes no fa més que agreujar la situació prevista.


%trail% <<|Índex|>>
Page last modified on August 08, 2006, at 08:55 PM
Edit - History - Print - Recent Changes - Search<
Creative Commons License © 2004-2011 Antiblavers.org i altres contribuïdors | visites
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons, tret d'on s'indique el contrari.
Funcionant gràcies a PmWiki, PunBB, Coppermine, PHP, MySQL, Apache i GNU/Linux.